Организациска поставеност на ЈЗУ Здравствен Дом Македонски Брод


ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ, ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ЈА СПРОВЕДУВА ВО ДВЕ СЛУЖБИ:

• Служба за примарна и превентивна здравствена заштита
• Служба за специјалистичко – консултативна здравствена заштита

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И ФИНАНСИСКО-СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

• Одделение за правни и општи работи
• Одделение за финансиско сметководствени работи