Директор +389 70-223-750
Секретар +389 70-694-545
Шеф на сметковотство +389 78 434 295
Благајна +389 70 293 250
Администарција - Јавни набавки +389 71 327 576
Администарција - Книговодство +389 78 434 293
ИМП - Дежурна служба +389 71 533 649
ИМП - Рурален доктор +389 71 327 579
Превентивна здравствена заштита +389 71 231 473
РТГ +389 78 434 296
Интерна амбуланта +389 78 434 589
Очна амбуланта +389 71 231 475
Здравствен пункт с.Преглово +389 45 287 710

+389 78 434 291

+389 71 327 564
Здравствен пункт с.Самоков +389 45 278 108